BIBLIOGRAFIA

wybrane książki, artykuły, strony www

 • Adamczewski M., Kilka uwag o kolejności barw w polskiej fladze państwowej i narodowej u progu 2. Niepodległości, „Rocznik Łódzki” 2019, t. 69.
 • Adamczewski M., Orzeł Biały 19272017 ver. Orzeł Biały 2.0. Uwagi na marginesie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad zmianą ustawy o godle państwowym i nad korektą realizacji plastycznej polskiego orła  państwowego, „Rocznik Łódzki” 2018, t. 68.
 • Adamczewski M., Orzeł Biały, ale jaki? Poszukiwania formy polskiego orła państwowego w okresie międzywojennym, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2017, t. 16 (28).
 • Adamczewski M., Orzeł Biały z 1 VIII 1919 roku idealny wzór polskiego orła państwowego, czy heraldyczne nieszczęście? Uwagi na marginesie inicjatywy obywatelskiej w sprawie przywrócenia tradycyjnego herbu Rzeczypospolitej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2018, t. 20.
 • Adamczewski M., Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej. Geneza niektórych rozwiązań prawnych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2019.
 • Bicki P., Polskie godło. Czy na godle jest biały orzeł czy też bielik? [www.ekologia.pl, 12.11.2010].
 • Bigoszewska W., Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989.
 • Budzyński W., XV-wieczne typograficzne wizerunki Godła Polski [https://polskieantyki.com, 23.06.2016].
 • Cisek J., Orzeł i barwy narodowe u progu niepodległości (1914-1918), [w:] Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce, pod red. J. Strzelczyk, Warszawa 2008.
 • Cisek J., Cisek M., Do Niepodległości, Warszawa 2008.
 • Dubrowska M., Pamiątki I Wojny Światowej, Warszawa 1994.
 • Dudziński P., Z dziejów Orła odrodzonej Rzeczypospolitej, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2018, nr 2 (9) [wydanie specjalne w 100-lecie odzyskania Niepodległości].
 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa 2001.
 • Górski J., Znak twój. Dzieje polskiego godła i herbu, Gdynia 2018.
 • Guzek K.J., Z historii polskiej bandery. U zarania II Rzeczypospolitej, Zduny k. Łowicza 2010.
 • Jaki znak twój? [strona Aleksandra Bąka, www.jakiznaktwoj.pl, 22.10.2016]
 • Jaworska A., Insygnia w herbie Orzeł Biały (koniec XIII – XVIII w.), [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Jaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003.
 • Jeziorowski T., Nad nami Orzeł Biały. Znaki państwa w wojsku. Symbolika państwowa w Wojsku Polskim XVIII–XX w., Poznań 2003.
 • Jeziorowski T., Początki polskiego orła wojskowego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974.
 • Kiersnowski R., Symbol ptaka, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994.
 • Kobyliński S., Losy Orła. Fragmenty nienapisanej księgi pt. „Dzieje emocji w Polsce”, Warszawa 1990.
 • Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
 • Kozłowska A.A., Sporczyk J., „Obudzić ducha w narodzie…”. Pocztówka orężem w walce o niepodległość. Wystawa ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi…, Łódź 2011.
 • Królikowski B., Polski orzeł wojskowy. Próba syntezy, [w:] Orzeł Biały herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Kuczyński S.K., Herb Królestwa Polskiego w XIV-XV wieku. Wokół genezy, treści funkcji, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994.
 • Kuczyński S.K., Orzeł Biały w powstaniach narodowych i ruchach wyzwoleńczych XIX wieku, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Kuczyński S.K., Orzeł Biały w Warszawie, Warszawa 1993.
 • Kuczyński S.K., Treści i funkcje Orła Białego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995.
 • Kuczyński S.K., Pudłowski L., Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Archeion” 1987, t. LXXXII.
 • Lutek-Urbaniak K., „Jaki znak Twój? Orzeł Biały”, Łódź 2020 [https://muzeumtradycji.pl/wydawnictwa, 1.12.2020].
 • Lutek-Urbaniak K., „W 100-lecie polskiej flagi”, Łódź 2019 [https://muzeumtradycji.pl/wydawnictwa, 1.12.2020].
 • Łojko J., Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985.
 • Matthew_888, Jak powinno wyglądać godło Polski? [http://joemonster.org/art/36476, 19.06.2016].
 • Michta J., Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały – godło państwa polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce, Kielce 2017.
 • Miłczak C., Banknoty polskie i wzory, t. 1: 1794–1941, Warszawa 2012.
 • Myśliński M., Awifaunistyczny pierwowzór wyobrażenia godła Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Mrozowski P., O stylizacji Orła Białego w sztuce polskiej, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995.
 • Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Our Eagles. The White Eagle in the Collections of the Jagiellonian Library, oprac. G. Stępień, P. Hordyński, Z. Piech, Z. Pietrzyk, M. Rokosz, pod red. M. Rokosza, Kraków 1996.
 • Orzeł znak żołnierza polskiego, pod red. A.R. Chodyńskiego, Malbork 1981–1983.
 • Osiem wieków pod znakiem zwycięskiego Orła, „Wpis” 2020, nr 2.
 • Panek W., Hymny polskie, wyd. 4, Wołomin 2008.
 • Panfil T., Denar Princes Polonie. Pamiątka Zjazdu Gnieźnieńskiego, [w:] Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy. Wspólnota dziejów. Białoruś–Litwa–Łotwa–Polska–Ukraina. Supraśl 7–9 IX 2000…, Warszawa 2000.
 • Parchimowicz J., Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939, Szczecin 2010.
 • Paszkiewicz B., Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa 2012.
 • Piech Z., Symbole władzy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994.
 • Piech Z., Wokół genezy Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995.
 • Piech Z., Zarys dziejów i symbolika Orła Białego, [w:] Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, pod red. M. Rokosza, Kraków 1996.
 • Pietras T., Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „Rocznik Łódzki” 2014, t. 61.
 • Pietras T., Powrót orła w koronie, „Ziemia Łódzka” 2019, nr 1 (203). 
 • Pietras T., Skąd się wzięło nasze godło?, „Ziemia Łódzka” 2018, nr 12 (201). 
 • Pietras T., Symbol Polski niepodległej, „Ziemia Łódzka” 2018, nr 11 (200).
 • Pietras T., Świadek świetności i upadku, „Ziemia Łódzka” 2018, nr 13 (202).
 • Pietras T., W poszukiwaniu formy narodowego symbolu. Orzeł Biały w latach I wojny światowej (na przykładzie Łodzi i Polski środkowej), [w:] Nieznane historie z Łodzi z czasów Wielkiej Wojny, pod red. J. Daszyńskiej, Księży Młyn. Dom Wydawniczy, Łódź 2015.
 • Pietras T., Z dziejów polskiej symboliki wojskowej – wstęp, cz. 1-4 [http://albumpolski.pl, 16.10.2008].
 • Pietras T., Znak zwycięskiego orła, „Mówią wieki”, 2001, nr 9 (501).
 • Pietras T., Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej, „Aleksandrów Wczoraj i Dziś”, t. 31, 2013.
 • Pietras T., Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 1: Symbolika orła w starożytności i średniowieczu, [www.Histmag.org, 24.07.2013].
 • Pietras T., Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 2: Orły piastowskie, [www.Histmag.org, 4.08.2013].
 • Pietras T., Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 3: W epoce Jagiellonów i królów elekcyjnych, [www.Histmag.org, 7.08.2013].
 • Pietras T., Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 4: Spory o orła i koronę w XIX i XX wieku, [www.Histmag.org, 15.08.2013].
 • Pietras T., Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 5: Symbolika państwowa PRL i III RP, [www.Histmag.org, 22.08.2013].
 • Pod znakiem orła. Historia godła Polski. Z prof. M. Adamczewskim rozmawia A. Leszczyński [wyborcza.pl, 29.12.2014].
 • Polish Charity Labels and Placards 1913–1924. The Wolanin Collection, ed. Th. Wolanin, [Arlington] 2016.
 • Projekt Orli Dom [strona Andrzeja Ludwika Włoszczyńskiego, www.orlidom.pl, 29.10.2015].
 • Ptak J., Weksylologia polska. Zarys problematyki, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2006.
 • Pudłowski L., Z najnowszych dziejów Orła Białego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Rokosz M., Orzeł Biały w staropolskiej grafice książkowej, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Rożek M., Polskie insygnia koronacyjne. Symbole władzy państwowej, Kraków 2011.
 • Rożek M., Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.
 • Rubach T., Dzieje Orła Białego w dobie PRL i przemian 1989 roku [www.konflikty.pl, 8.10.2011]
 • Russocki S., Nad nami Orzeł Biały, [w:] S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, wyd. 3, Warszawa 1978.
 • Sidorski R., Orzeł Biały. Dlaczego herb Rzeczypospolitej wymaga poprawek? [www.Histmag.org, 2.05.2013].
 • Szkolne Sztandary w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej Wydziału Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, oprac. E. Grzelakowska i M. Laskowski przy współpracy z T. Grzelakowskim, T. Pietrasem i P. Jaworskim, Łódź 2005 [http://www.pbw.lodz.pl/sztandary/START.html].
 • Terlecki W., Ilustrowany katalog monet polskich 1916–1987, Warszawa 1987.
 • Zawistowski T., Polskie orły do czapek w latach 1917–1919, Warszawa 2010.
 • Zawistowski T., Polskie orły do czapek w latach 1919–1939, Warszawa 2005.
 • Zieliński J., Orzeł Biały na starej pocztówce, Gorlice 1994.
 • Znamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295-1995, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej…, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 • Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003.
 • Znamierowski A., Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, Warszawa 2016.
 • Znamierowski A., Stworzony dla chwały, Londyn 1995.
 • Znamierowski A., Dudziński P., Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008.
 • Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu, pod red. T. Skoczka, Warszawa 2015.